Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Om SIK

Hva skjer når vi flytter og skal tilpasse oss nye omgivelser?

Hvilken rolle spiller etnisk identitet i kommunikasjonsprosessen?

Hvordan kan vi utvikle relasjoner selv om vi har ulik bakgrunn?

Hvordan kan vi unngå misforståelser når vi samarbeider med noen som er ulike oss selv?

Senter for interkulturell kommunikasjon arbeider med problemstillinger knyttet til kommunikasjon og samarbeid i internasjonale og flerkulturelle sammenhenger

SIK er en non-profit organisasjon, organisert som et aksjeselskap med Misjonshøgskolen (MHS) som eier.

Senteret er oppdragsfinansiert og arbeider med:

 • Forskning
 • Utredninger
 • Evalueringer
 • Rådgivning
 • Undervisning
 • Kursvirksomhet

Vi har spesialkompetanse og arbeider særlig innen følgende områder:

 • Konfliktløsning og fredsbygging
 • Utdanning og utvikling
 • Ledelse og organisasjon
 • Migrasjon og transnasjonalisme

Et av senterets sentrale arbeidsområder er også å utvikle fagfeltet interkulturell kommunikasjon.

Senteret er opptatt av å utvikle arbeidsmetoder som ivaretar lokale perspektiver og kobler kunnskap og handling.

Geografisk arbeider vi hovedsakelig i Norge og land i Afrika og Latin-Amerika. Senteret har svært høy kompetanse i fransk og flere av oppdragene er knyttet til fransktalende Afrika.

Kontakt oss

SIK - formål og sentrale verdier

Senter for interkulturell kommunikasjon har som formål å drive forskning, utrednings- og konsulentvirksomhet, rådgiving, undervisning og kursvirksomhet knyttet til samarbeid og kommunikasjon i internasjonale og flerkulturelle sammenhenger. Et av senterets sentrale arbeidsområder er å utvikle fagfeltet interkulturell kommunikasjon til å bli en integrert del av en bredere samfunnsvitenskapelig tilnærming.

Sentrale verdier i senterets arbeid er idealet om menneskers likeverd og grunnleggende rettigheter slik de er definert i FNs menneskerettighetserklæring, respekten for det globale kulturelle mangfoldet og ønsket om å fremme kommunikasjon og samhandling over kulturgrenser. Senteret arbeider særlig med i å utvikle arbeidsmetoder og kunnskap som ivaretar lokale og praksisnære perspektiver. Dette gjelder både innenfor ulike forsknings- og utredningsprosjekter, i forbindelse med undervisning og samarbeid om kompetanseutvikling og enten arbeidet foregår i Norge eller i internasjonale sammenhenger.

De viktigste temaområdene

Internasjonalt arbeider SIK særlig med utviklingsarbeid, i stor grad knyttet til freds- og forsoningsprosesser og barns velferd og rettigheter. Utdanning, kompetanseoverføring og organisasjonsutvikling er også sentrale arbeidsområde ved senteret.

I Norge arbeides det særlig med utfordringer knyttet til migrasjon, integrasjon og flerkulturalitet. Særlig har offentlige etaters utfordringer knytta til minoriteters integrering i skole og arbeidsliv vært en gjennomgående tematikk, samt ulike profesjonsgruppers kompetanse i møte med et stadig mer flerkulturelt samfunn.

 • Konfliktløsning og fredsbygging er et hovedområde for SIKs virksomhet med mange prosjekter og større engasjement i Kongo, Mali og Haiti de siste årene. SIK fikk i desember 2011 rammeavtale med Norsk ressurssenter for fredsbygging, NOREF. Dette gir økte muligheter for en styrking av SIKs engasjement innenfor dette temaområdet.
 • Et viktig deltema innenfor fredsbygging er reintegrering av barnesoldater i det sivile samfunn. SIK har blant annet bidratt med rådgiving, monitoring, dokumentasjon og rapportering av reintegreringsarbeidet til pinsebevegelsen i Kongo, CELPA. Gjennom forskningssamarbeid med to universitet i Bukavu i Øst-Kongo har SIK bidratt til utvikling et lokalt fagmiljø og ny kunnskap på dette fagfeltet – blant annet gjelder dette metodikk i integreringsarbeidet. SIK har også publisert flere rapporter, artikler og kronikker i forlengelsen av dette arbeidet.
 • Innen feltet utdanning og utvikling har SIK-ansatte vært engasjert på ulike måter gjennom hele senterets historie. Det dreier seg om alt fra kartlegging og utredning av flerspråklighet, morsmål og undervisningsspråk i afrikansk kontekst til evaluering av undervisningsfeltet som del av større integrerte lokalsamfunnsprosjekter for eksempel i Latin-Amerika. I Norge har lærere, førskolelærere og studenter ved lærerutdanninger rundt om i landet vært en viktig deltagergruppe i de etter- og videreutdanningskurs vi har vært engasjert i.
 • Ledelse og organisasjon sett i et interkulturelt perspektiv har de senere år blitt en stadig viktigere del av SIKs virksomhet. De senere årene har SIK sammen med lokale partnere vært involvert i organisasjons- og ledelsutviklingsprosesser i Kamerun, Kongo og på Madagaskar, særlig knyttet til lokale og nasjonale kirker. I norsk sammenheng har dette også vært et viktig område. SIK har særlig arbeidet med multikulturelle arbeidsplasser og bruk av utenlandsstasjonering.
 • Migrasjon og transnasjonalisme. SIK ønsker å bidra faglig til utvikling av migrasjonsforskningen i vår egen region og nasjonalt. SIK har et internasjonalt nettverk på dette området og er blant annet involvert i det europeiske joint master-programmet EMMIR sine moduler ved Universitetet i Stavanger, UiS.

Arbeidsmåter - faglig og metodisk profil

Som en kunnskapsbedrift med spesielt fokus på å utvikle fagfeltet interkulturell kommunikasjon og kulturforståelse, ser SIK forskning, utrednings- og konsulentoppdrag, undervisning og formidling som en dynamisk enhet der de ulike elementer gjensidig befrukter hverandre. SIK tilstreber stor grad av nærhet til de praksisfelt vi arbeider med. Deltakernes refleksjoner knyttet til egne erfaringer er en viktig del av senterets undervisningspolicy. Dette gjøres for at undervisning og formidling skal være relevant og tilpasset ulike målgrupper, samtidig som det sikrer nyttige problemstillinger for videre forskning.

Monitorering og evaluering

En arbeidsmåte eller oppdragstype som alltid har vært en del av SIKs virksomhet, men som har fått økt omfang de senere årene, er oppdrag der vi følger en institusjon eller et prosjekt over tid, som oftest over flere år. Målsettingene med slik oppfølging kan være forskjellig. I noen tilfeller vil forskere fra SIK primært følge organisasjonen for å undersøke hva som skjer. Her er tilnærmingen hovedsakelig beskrivende og analyserende. I andre prosjekter vil det vurderende kontroll- og evalueringsaspektet være mer framtredende. Den første tilnærmingen kan kalles monitorering og vil ha mye til felles med det som ofte betegnes som følgeforskning og den andre kan kanskje benevnes som gjennomførbarhetsstudier (appraisel / feasibility-study, rapportering over mot evaluering). SIK har arbeidet innenfor begge disse to oppdragstypene, men i økende utstrekning har vi hatt oppdrag som innebærer en tettere involvering med samarbeidsorganisasjonen.

Aksjonsforskning

I tillegg til elementene over har da et tredje element vokst fram som det mest sentrale. Det handler om at forskeren tar en rolle som involvert og medansvarlig konsulent eller rådgiver og arbeider tett med samarbeidsorganisasjonen både i utviklingen og gjennomføringen av et tiltak eller et prosjekt. Videre vil det være sentralt at prosjektet hele tiden videreutvikles basert på de erfaringer som forskeren og samarbeidspartneren gjør seg underveis. I slike prosjektdesign, som kan kalles aksjonslæring eller aksjonsforskning, tilstrebes felles eierskap til prosjektets problemstillinger, lokal ledelse av prosjektet og komplementaritet når det gjelder roller, kompetanse og hvilke ressurser partene bidrar med. Når samarbeidet som her har karakter av felles planlegging, gjennomføring og analyse av erfaringer, blir utvikling av ny kunnskap i organisasjonen og blant medarbeiderne et sentralt aspekt ved samarbeidet.

Aksjonslæring og aksjonsforskning som metode og design er tilnærminger vi mener ivaretar svært grunnleggende anliggender på SIK. Vi ønsker å bidra til at folk selv skal kunne ta tak i sine utfordringer, skaffe til veie og prioritere bruken av de ressurser som trengs og selv lede de utviklingsprosesser de vurderer som de viktigste i sin sammenheng. Det innebærer blant annet å utvikle gode metoder og systemer innen egen organisasjon for utvikling og dokumentasjon/verbalisering/skriftliggjøring av ny kunnskap.

Organisasjon og stab

Senteret ledes av et styre som oppnevnes av generalforsamlingen. Styret har i dag representanter fra eier og staben i tillegg til eksterne representanter som ivaretar viktig kunnskap om SIKs faglige tematikk, marked og arbeidsmåter. SIKs leder forbereder saker i samråd med styrets leder og er styrets sekretær.

Senteret ble etablert i 1991 og har i årenes løp vokst og knyttet til seg personell med variert samfunnsfaglig kompetanse. For tiden består den faste staben ved SIK av 9 personer. Åtte personer fordelt på ca. 7,5 årsverk er forskere / konsulenter, og en person er ansatt i en 25 % stilling som kontormedarbeider.

Nettverk og samarbeid

SIK har et bredt samarbeid med andre kunnskapsbedrifter internasjonalt og i Norge. Innenfor undervisning og kursvirksomhet samarbeider SIK særlig med Misjonshøgskolen, Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord-Haugesund. Vi samarbeider også med andre universiteter og høgskoler, offentlige instanser og private oppdragsgivere som gjerne ber oss skreddersy videreutdannings og etterutdanningskurs til deres spesifikke kompetansebehov.

Innen forskning har vi de senere år primært samarbeid med institutter ved Universitetet i Stavanger, IRIS - International Research Institute of Stavanger og NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning, foruten universiteter og forskningsstiftelser i Afrika og Latin-Amerika, blant annet gjennom Fredskorpsets utvekslingsprogram for unge forskere.

På utrednings- og evalueringssiden utgjør SIKs oppdragsgivere et bredt spekter av offentlige og private instanser og organisasjoner fra NORAD,  Digni (tidligere Bistandsnemda), NMS og andre misjonsorganisasjoner til private bedrifter og næringslivsorganisasjoner. Se oppdragsgivere og samarbeidspartnere.