Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Det flerkulturelle Norge

Et av SIKs sentrale arbeidsområder i Norge er å jobbe med utfordringene knyttet til hvordan vi håndterer kommunikasjonsmøter med mennesker med annen kulturbakgrunn, med integrering i barnehage, skole og arbeidsliv, samt å ta tak i ulike profesjoners møte med et stadig mer flerkulturelt samfunn. SIK er blant annet involvert i spesialpedagogikkprosjekt på universitetet i Stavanger som omhandler mangfold og kulturkompetanse i en inkluderende skole. 

SIK jobber også med temaer som migrasjon og transnasjonalisme. SIK ønsker å bidra faglig til utvikling av migrasjonsforskningen i vår egen region og nasjonalt. SIK har et internasjonalt nettverk på dette området og er blant annet involvert i det europeiske joint master-programmet EMMIR sine moduler ved Universitetet i Stavanger, UiS.

 

Pågående prosjekter

Religion og dialog i moderne samfunn

 • Prosjektleder: Øystein Lund Johannessen
 • Prosjektmedarbeidere: Universitetet i Stavanger
 • Oppdragsgiver: Det tyske føderale departementet for utdanning og forskning
2013–2018

Kompetansehevingstiltak for ansatte i åpne barnehager

2016–2018

Transnasjonale familieliv: En sammenlignende studie av arbeid-, familie- og velferdsstrategier blant polske migranter i Norge, Sverige og Storbritannia.

2016–2019

Ung og polsk. Og i Norge (UNGPOL)

2015–2016

Minoritetsfamiliers tanker og erfaringer med familierådgivning

2015–2016

Flerkulturelt kulturliv i Stavanger

2014–2016

En krysskulturell studie av polske og norske familier. Sosiokulturelle og psykologiske indikatorer på likestilling og balanse mellom arbeid og fritid

2013–2016

Tidligere prosjekter

Rehabilitering og sosial reintegrering av asylsøkende barn utsatt for krig og væpnet konflikt

 • Prosjektleder: Milfrid Tonheim
 • Prosjektmedarbeidere: Ellen Vea Rosnes, Audhild Steinnes Heum, Dr. Ilse Derluyn. Dr. Dima Zito
 • Oppdrag: FoU-oppdrag
 • Oppdragsgiver: Utelendingsdirektoratet (UDI)
2014–2015

Mangfoldsorientert undervisning - hva og hvordan?

2014

Arbeidsinnvandrere til Vestlandet: Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

2013–2015

Tospråklige familier, identitet og læring i tidlig barndom

2013–2015

Møte mellom afghanske foreldre og norsk barnehage

2012

Morsmålslæreren - en nøkkelperson i integreringsspørsmål

2011–2013

Regional integreringspolitikk og praksis – Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter

 • Prosjektleder: Geir Skeie UiS
 • Prosjektmedarbeidere: Øystein Lund Johannessen
 • Oppdrag: En pilotstudie med hovedtema innvandring og lokal integrering
 • Oppdragsgiver: Det Regionale forskningsfondet for Vestlandet
2011–2012

Inkludering og mestring i en flerkulturell kontekst

2009–2011

Religionsundervisning og mangfold

2007–2010

Følgeforskning

2006–2007

Arbeidsmiljøundersøkelse i en multikulturell arbeidsgruppe

 • Oppdrag: Konsulent
 • Oppdragsgiver: Nortura
2007

Evaluering av by-menigheten i Sandnes

 • Prosjektleder: Sigurd Haus
 • Oppdrag: Evaluering i samarbeid med IRIS forskningssenter
 • Oppdragsgiver: Stavanger bispedømmeråd
2006–2009

Like Passing through the Eye of a Needle - Expatriate Experience Communicated at Home

2000–2005

Konseptoversettelse som metodikk i norskopplæring med samfunnskunnskap for fremmedspråklige

2004–2006

To - / flerspråklig utdanning og bruk av lokale språk

2005

Evaluering av Strømmestiftelsens utvekslingsprogram Act Now for ungdom.

2005