Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Ung og polsk - og i Norge

Rapporten er et resultat av forskningsprosjektet «Ung og polsk – og i Norge». Prosjektet har hatt fokus på polske ungdommers tanker rundt og erfaringer med en ny norsk hverdag og har vært et samarbeid mellom Samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i Sola (SLT i Sola) og Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) i Stavanger.

Målsetningen i prosjektet har vært todelt. For det første har det vært å vinne ny kunnskap om (særlig polske) migrantfamiliers erfaringer og opplevelser av sin situasjon med et hovedfokus på de unges opplevelse (og derav implisitt foreldrenes utfordringer når det gjelder oppfostring, støtte og omsorg). For det andre har det vært å identifisere og beskrive det kommunale tjenesteapparatets utfordringer i møte med migrantungdommen og foreslå tiltak når det gjelder økt kompetanse, utvikling av interne arbeidsmåter og rutiner, særlig når det gjelder forebygging, kartlegging og oppsøkende virksomhet samt etablering av hensiktsmessige samarbeidsformer og rutiner på tvers av etatene.